Digital MarketingTalk

การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) คืออะไร?

ในโลกปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล องค์กรต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมต่างพึ่งพาการวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าและทำการตัดสินใจ การวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการตรวจสอบข้อมูลดิบเพื่อค้นหารูปแบบ แนวโน้ม และความสัมพันธ์ มีบทบาทสำคัญในการผลักดันการเติบโตของธุรกิจและบรรลุความได้เปรียบในการแข่งขัน ในบทความนี้ เราจะสำรวจแนวคิดของการวิเคราะห์ข้อมูล ความสำคัญ ประเภท กระบวนการ ประโยชน์ แอปพลิเคชัน ความท้าทาย และแนวโน้มในอนาคต

1. Data Analytics คืออะไร?

การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) หมายถึงการสกัดข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายจากข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ต่าง ๆ มันเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบชุดข้อมูลเพื่อระบุรูปแบบ หาข้อสรุป และสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมาก องค์กรสามารถรับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าที่ช่วยให้พวกเขาเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และขับเคลื่อนนวัตกรรม

2. ความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล

ในยุคดิจิทัลปัจจุบัน ข้อมูลกลายเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสำหรับองค์กร ความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ที่ความสามารถในการแปลงข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลอัจฉริยะที่นำไปปฏิบัติได้ โดยใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูล ธุรกิจสามารถ:

 • ได้เปรียบในการแข่งขันโดยการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
 • เข้าใจความชอบและพฤติกรรมของลูกค้า
 • เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดสรรทรัพยากร
 • ระบุโอกาสทางการตลาดใหม่
 • ปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
 • ปรับปรุงการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
 • เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต

3. ประเภทของการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทหลัก ๆ โดยแต่ละประเภทมีจุดประสงค์เฉพาะในการดึงข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูล

3.1 Descriptive Analytics

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพื้นฐาน มุ่งเน้นไปที่การสรุปและตีความข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคนิคต่าง ๆ เช่น การรวมข้อมูล การทำคลังข้อมูล และการแสดงข้อมูลเป็นภาพ การวิเคราะห์เชิงพื้นฐานให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับแนวโน้ม รูปแบบ และตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI)

3.2 Diagnostic Analytics

การวิเคราะห์เชิงวินิจฉัย มีเป้าหมายเพื่อระบุสาเหตุที่เหตุการณ์หรือผลลัพธ์บางอย่างเกิดขึ้นโดยการตรวจสอบข้อมูลในอดีต โดยจะเกี่ยวข้องกับเทคนิคต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์แบบเจาะลึก การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์เชิงวินิจฉัยช่วยให้องค์กรสามารถระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์เฉพาะเจาะจง และได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในการดำเนินธุรกิจของตน

3.3 Predictive Analytics

การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อคาดการณ์อย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต มันเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจำลองทางสถิติ การทำคลังข้อมูล และอัลกอริทึมการเรียนรู้ การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ช่วยให้องค์กรสามารถคาดการณ์แนวโน้ม คาดการณ์พฤติกรรมของลูกค้า และทำการตัดสินใจเชิงรุก

3.4 Process of Data Analytics

การวิเคราะห์แบบให้คำแนะนำเป็นมากกว่าการทำนายผลลัพธ์ในอนาคตและแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ โดยใช้ประโยชน์จากเทคนิคขั้นสูง เช่น อัลกอริธึมการปรับให้เหมาะสมและแบบจำลองสถานการณ์ การวิเคราะห์เชิงกำหนดให้คำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงแก่องค์กรเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจและบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ

4. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล

กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอนในการแปลงข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมาย มาเจาะลึกในแต่ละขั้นตอน:

4.1 Data Collection

ขั้นตอนแรกในการวิเคราะห์ข้อมูลคือการรวบรวมข้อมูล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูล แพลตฟอร์มออนไลน์ เซ็นเซอร์ และการโต้ตอบกับลูกค้า สิ่งสำคัญคือต้องมั่นใจในคุณภาพและความสมบูรณ์ของข้อมูลในระหว่างกระบวนการรวบรวม

4.2 Data Cleaning

เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้ว มักต้องมีการกำจัดข้อมูลและเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์ การกำจัดข้อมูลเกี่ยวข้องกับการระบุและแก้ไขข้อผิดพลาด การลบรายการที่ซ้ำกัน การจัดการค่าที่ขาดหายไป และการกำหนดมาตรฐานของรูปแบบข้อมูล ขั้นตอนนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์นั้นถูกต้องและเชื่อถือได้

4.3 Data Analysis

การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหัวใจของกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล มันเกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิคทางสถิติและการวิเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลที่รวบรวมได้ ซึ่งอาจรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ การวิเคราะห์การถดถอย การจัดกลุ่ม การจำแนก และอื่น ๆ เป้าหมายคือการเปิดเผยรูปแบบ ความสัมพันธ์ และแนวโน้มภายในข้อมูล

4.4 Data Visualization

การนำเสนอภาพข้อมูลมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลเนื่องจากช่วยให้สามารถสื่อสารข้อมูลเชิงลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำเสนอด้วยภาพ เช่น แผนภูมิ กราฟ และแดชบอร์ด ข้อมูลที่ซับซ้อนสามารถนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจและนำไปปฏิบัติได้มากขึ้น การแสดงภาพช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจการค้นพบที่สำคัญและทำการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับ

5. ประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลมีประโยชน์มากมายแก่องค์กรในอุตสาหกรรมต่าง ๆ นี่คือข้อได้เปรียบที่สำคัญบางประการ:

 • ปรับปรุงการตัดสินใจ: ด้วยการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูล องค์กรสามารถทำการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นตามข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล แทนที่จะอาศัยสัญชาตญาณหรือการคาดเดาเพียงอย่างเดียว
 • เพิ่มประสิทธิภาพ: การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยระบุความไร้ประสิทธิภาพในกระบวนการและการดำเนินงาน ทำให้องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ความเข้าใจลูกค้า: ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า องค์กรจะได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย ความชอบ และพฤติกรรมของพวกเขา ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อปรับแต่งผลิตภัณฑ์ บริการ และกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
 • ความได้เปรียบทางการแข่งขัน: การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้องค์กรสามารถเปิดเผยแนวโน้มของตลาด ระบุโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ และก้าวนำหน้าคู่แข่ง ช่วยให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจเชิงรุกและตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
 • การจัดการความเสี่ยง: การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้องค์กรสามารถระบุและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตและระบุรูปแบบหรือความผิดปกติที่อาจบ่งบอกถึงความเสี่ยงหรือการฉ้อโกง

6. การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลมีการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ กรณีการใช้งานทั่วไปบางกรณี ได้แก่ :

 • การตลาดและการโฆษณา: การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้นักการตลาดเข้าใจความต้องการของลูกค้า กำหนดเป้าหมายกลุ่มประชากรเฉพาะ เพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญโฆษณา และวัดประสิทธิภาพ
 • การเงินและการธนาคาร: การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ในการตรวจจับการฉ้อโกง การให้คะแนนเครดิต การประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์การลงทุน และการแบ่งกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมการเงิน
 • การดูแลสุขภาพ: ในการดูแลสุขภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ป่วย เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร คาดการณ์การระบาดของโรค และสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก
 • ซัพพลายเชนและลอจิสติกส์: ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของซัพพลายเชน ปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการ ลดต้นทุน และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม
 • อีคอมเมิร์ซและการค้าปลีก: การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การกำหนดราคา จัดการสินค้าคงคลัง และวิเคราะห์แนวโน้มการขาย

7. ความท้าทายในการวิเคราะห์ข้อมูล

แม้ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลจะให้ประโยชน์อย่างมาก แต่ก็มีความท้าทายที่องค์กรอาจต้องเผชิญ:

 • คุณภาพข้อมูล: ข้อมูลคุณภาพต่ำอาจนำไปสู่ข้อมูลเชิงลึกที่ไม่ถูกต้อง การตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความสอดคล้องของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้
 • ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล: ปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย องค์กรต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
 • ช่องว่างด้านทักษะ: การวิเคราะห์ข้อมูลต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะที่สามารถเข้าใจอัลกอริทึมที่ซับซ้อน ตีความผลลัพธ์ และสื่อสารข้อมูลเชิงลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. แนวโน้มในอนาคตของการวิเคราะห์ข้อมูล**

ในขณะที่การวิเคราะห์ข้อมูลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มหลายอย่างกำลังกำหนดอนาคต:

 • ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง: การผสานรวมของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) จะช่วยให้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงและเป็นไปโดยอัตโนมัติ การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถเปิดเผยรูปแบบและข้อมูลเชิงลึกที่ซับซ้อนซึ่งอาจไม่ปรากฏให้เห็นผ่านเทคนิคดั้งเดิม
 • การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่: ด้วยการเติบโตแบบทวีคูณของข้อมูล องค์กรต่าง ๆ จึงต้องการเครื่องมือและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างปริมาณมหาศาล เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น การประมวลผลแบบกระจายและการประมวลผลแบบขนานจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ
 • การวิเคราะห์ตามเวลาจริง: ความต้องการข้อมูลเชิงลึกตามเวลาจริงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การวิเคราะห์ตามเวลาจริงช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถตรวจสอบสตรีมข้อมูล ตรวจจับความผิดปกติ และตัดสินใจได้ทันทีโดยใช้ข้อมูลล่าสุด แนวโน้มนี้จะโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มขึ้นของ Internet of Things (IoT) และการสตรีมข้อมูล
 • ความก้าวหน้าของการแสดงข้อมูล: เครื่องมือและเทคนิคการแสดงข้อมูลจะพัฒนาต่อไป โดยนำเสนอการแสดงข้อมูลแบบโต้ตอบและสมจริงมากขึ้น ความจริงเสริม (AR) และความจริงเสมือน (VR) อาจมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงประสบการณ์การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล
 • จริยธรรมและความเป็นส่วนตัว: เมื่อการวิเคราะห์ข้อมูลแพร่หลายมากขึ้น ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมและความเป็นส่วนตัวจะได้รับความสนใจมากขึ้น องค์กรต่าง ๆ จะต้องจัดลำดับความสำคัญของจริยธรรมข้อมูล กำหนดแนวปฏิบัติด้านข้อมูลที่โปร่งใส และปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สรุป

การวิเคราะห์ข้อมูลได้กลายเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ด้วยการใช้ประโยชน์จากพลังของข้อมูล องค์กรสามารถเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกอันมีค่า ตัดสินใจอย่างรอบรู้ และได้เปรียบในการแข่งขัน ตั้งแต่การวิเคราะห์เชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ไปจนถึงการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และเชิงกำหนด กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลมีประโยชน์มากมายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ความท้าทายต่าง ๆ เช่น คุณภาพของข้อมูล ความเป็นส่วนตัว และช่องว่างด้านทักษะจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพของการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเต็มที่ เมื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและแนวโน้มใหม่ ๆ ปรากฏขึ้น อนาคตของการวิเคราะห์ข้อมูลก็มีความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นในการปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกและขับเคลื่อนนวัตกรรม

ข้อมูลอ้างอิง:

Admin

ศึกษาการทำ Blog มาหลายปีและเริ่มศึกษาเรื่อง SEO มาได้ 10 ปี จนรู้ว่า Google ต้องการอะไร สามารถทำให้หน้าที่เขียนบทความไปสามารถติดหน้าแรกของ Google เป็นเจ้าของเว็บ nanitalk.com, aroimak.co ฯลฯ

Related Articles