People Cards

  • NewsPhoto of Google กำลังทดสอบ “People Cards”

    Google กำลังทดสอบ “People Cards”

    Google กำลังทดสอบระบบโปรไฟล์สาธารณะที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเรียกว่า “People Cards” ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สร้างโปรไฟล์ของตนเอง (รวมถึงงานลิงก์ไปยังแ…

    Read More »