General

ปฏิทินวันพระ 2561 2018

วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หมายถึง วันประชุมถือศีลฟังธรรมในพุทธศาสนา (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม) กำหนดเดือนทางจันทรคติละ 4 วัน ได้แก่

วันขึ้น 8 ค่ำ
วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ)
วันแรม 8 ค่ำ
วันแรม 15 ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม 14 ค่ำ)

ในวันพระ พุทธศาสนิกชนถือเป็นวันสำคัญ ควรไปวัดเพื่อทำบุญ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และฟังธรรม สำหรับผู้ที่เคร่งครัดในศาสนาอาจถือศีลแปดในวันพระด้วย นอกจากนี้ชาวพุทธยังถือว่าวันพระไม่ควรทำบาปใดๆ การทำบาปหรือไม่ถือศีลห้าในวันพระถือว่าเป็นบาปยิ่งในวันอื่น

วันโกน เป็นภาษาพูด หมายถึง วันก่อนวันพระ ๑ วัน

ประวัติความเป็นมา

ในสมัยพุทธกาล พระเจ้าพิมพิสาร ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และกราบทูลว่านักบวชศาสนาอื่น มีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขา แต่ว่าศาสนาพุทธยังไม่มี พระพุทธองค์จึงทรงอนุญาติให้ภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาและแสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชน ในวัน ๘ ค่ำ ๑๔ ค่ำ และ ๑๕ ค่ำ

พุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็น วันธรรมสวนะ ( สำหรับวันธรรมสวนะนี้ เมืองไทยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย )

ปฏิทินวันพระ ปี พ.ศ. 2560 ตรงกับปีวอก – ปีระกา ในรอบปี มี 50 วันพระ

คริสตศักราช 2017 , มหาศักราช 1938 – 1939 , รัตนโกสินทร์ศก 235 – 236
อัฐศก จุลศักราช 1378 ถึง นพศก จุลศักราช 1379 , ปกติสุรทิน ปกติมาส ปกติวาร

วันพระในเดือนมกราคม ปี 2561 มี 5 วันพระ

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีระกา วันขึ้นปีใหม่
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีระกา
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีระกา
วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีระกา
วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีระกา

วันพระในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 มี 3 วันพระ

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีระกา
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีระกา
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีระกา

วันพระในเดือนมีนาคม ปี2561 มี 5 วันพระ

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีระกา วันมาฆบูชา
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีระกา
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีระกา
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีจอ
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีจอ

วันพระในเดือนเมษายน ปี 2561 มี 4 วันพระ

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีจอ
วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีจอ วันสงกรานต์
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีจอ
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีจอ

วันพระในเดือนพฤษภาคม ปี 2561 มี 4 วันพระ

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 แรม ๘ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีจอ
วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีจอ
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีจอ
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีจอ วันวิสาขบูชา

วันพระในเดือนมิถุนายน ปี 2561 มี 4 วันพระ

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีจอ วันอัฏฐมีบูชา
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีจอ
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีจอ
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีจอ

วันพระในเดือนกรกฎาคม ปี 2561 มี 5 วันพระ

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีจอ
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีจอ
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีจอ
วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีจอ วันอาสาฬหบูชา
วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 แรม ๑ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีจอ วันเฉลิมฯ ร.10,วันเข้าพรรษา 

วันพระในเดือนสิงหาคม ปี 2561 มี 4 วันพระ

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 แรม ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีจอ
วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีจอ
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีจอ
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีจอ

วันพระในเดือนกันยายน ปี 2561 มี 4 วันพระ

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีจอ
วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีจอ
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีจอ
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีจอ

วันพระในเดือนตุลาคม ปี 2561 มี 4 วันพระ

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีจอ
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีจอ
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีจอ
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีจอ วันออกพรรษา

วันพระในเดือนพฤศจิกายน ปี 2561 มี 5 วันพระ

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีจอ
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีจอ
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีจอ
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีจอ วันลอยกระทง
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีจอ

วันพระในเดือนธันวาคม ปี 2561 มี 4 วันพระ

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีจอ
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีจอ
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีจอ
วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561 แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีจอ