How To

ทำให้ Wi-Fi Router TP-LINK แรงขึ้น

เข้าไปที่ 192.168.0.1 IP ของตัว Router ไปที่หน้า Wireless – Wireless Settings ดูตรง Region: เลือกเป็น United States ส่วนสำคัญเลือก Transmission Power: เป็น 100% หรือ 75% ส่วนนี้ยิ่งเลขมากจะทำให้ส่งสัญญาณได้ไกลมากขึ้น แต่สัญญาณจะเสถียรน้อยลง

network_wifi-2

แล้วก็ทำการ Reboot Router ของเราเพียงเท่านี้ตัวรับสัญญาณ Wi-Fi ก็จะรับสัญญาณได้เพิ่มมากขึ้น

Admin

ศึกษาการทำ Blog มาหลายปีและเริ่มศึกษาเรื่อง SEO มาได้ 10 ปี จนรู้ว่า Google ต้องการอะไร สามารถทำให้หน้าที่เขียนบทความไปสามารถติดหน้าแรกของ Google เป็นเจ้าของเว็บ nanitalk.com, aroimak.co ฯลฯ

Related Articles